یازدهمین کنگره بین المللی صرع

چاپ
  • صرع اطفال
  • سايكولوژى و صرع
  • درمان جراحى در صرع
  • داروهاى ضد تشنج
  • روش هاى پيشگيرى از صرع
  • كاربرد هاى MEG در صرع
  • صرع super status
  • تشخيص و درمان صرع در بخش هاى مراقبت ويژه
  • صرع و تغذيه
  • گزارش موارد آموزنده و جالب