برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

چاپ

همچنین مسئولین کمیته های انجمن نیز مشخص گردید.