اصول تدریس در دانشگاه : ارتقاء کیفیت یادگیری

چاپ
برچسب ها: دکتر سلیمان احمدیرمز موفقیت در دانشکده پزشکیاصول تدریس در دانشگاه
اصول تدریس در دانشگاه : ارتقاء کیفیت یادگیری

عنوان کتاب:

  • Teaching for Quality Learning at University
  • اصول تدریس در دانشگاه : ارتقاء کیفیت یادگیری
مولفین:
  • John Biggs, Cathrin Tang
مترجمان:
  • دکتر سلیمان احمدی، استادیار آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • محبوبه خباز مافی نژاد، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • منصوره تقوی نیا، کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتر طاهره رحمانی، متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی