رمز موفقیت در دانشکده پزشکی

چاپ
برچسب ها: دکتر سلیمان احمدیرمز موفقیت در دانشکده پزشکی
mix_cover2

عنوان کتاب:

  • How to Succeed at Medical School
  • رمز موفقیت در دانشکده پزشکی

 

مولفین:
  • Dason Evans, Jo Brown

 

مترجمان:
  • دکتر سلیمان احمدی، استادیار آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • محبوبه خباز مافی نژاد، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • منصوره تقوی نیا، کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • منصور رحمانی