هفتمین نشست انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با موضوع آموزش پزشکی و مرجعیت علمی در تاریخ 8 اسفند 1392 برگزار شد.

مرجعیت علمی و آموزش پزشکی

لیست سخنرانی ها:
  • آقای دکتر بهرام عین اللهی با موضوع «آموزش پزشکی و مرجعیت علمی»
  • دکتر فریدون عزیزی با موضوع «راهبردهای نظام مقدس با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری»
  • دکتر شهرام علمداری با موضوع «الگوی معماری راهبردی برای نیل به چشم انداز مرجعیت علمی جهانی در حوزه سلامت»
  • دکتر یداالله زارع زاده با موضوع «مرجعیت علمی: اخلاق آکادمیک در اعضای هیئت علمی»
  • دکتر علی عرب خردمند با موضوع «نقش بین المللی سازی دانشگاهها در مرجعیت علمی»
  • دکتر غلامرضا حسن زاده با موضوع «نقش دانشجویان در مرجعیت علمی»