یازدهمین همایش آموزش پزشکی اردیبهشت 1389
همزمان با برگزاري يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پانل "رهبري در آموزش پزشكي " توسط انجمن آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد.
هدف:

تبيين نقش و جايگاه رهبري نوين آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي كشور و راههاي اعتلاي آن

 

اعضاي پانل:

دكتر عين اللهي

دكتر ممتازمنش

دكتر حميدي

خانم دكتر ملكان راد

خانم دكتر سهرابي

خانم دكتر ياونگي