نمایندگان انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه های علوم پزشکی کشور