مسئول کمیته: دکتر گلنوش میرسعیدی

1- برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشي کوتاه مدت حضوري و یا مجازی تخصصي براي گروههای هدف گروه پزشکی و غیر پزشکی در سازمانهاي دولتي و غير دولتي براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای
2- ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نيازهاي جامعه
3- ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی Blended در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت متبوع
4- برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و مراکز درمانی ویا مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي

5- تولید محتوای دروس آموزشی مجازی

6- ضبط برنامه های آموزش مجازی در استودیو
7- برگزاری دوره هاي آموزشی پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با استفاده از امکانات موجود

8- برگزاری دوره هاي آموزشی پيشنهادي مراکز درمانی و بیمارستانها با استفاده از امکانات موجود

9- برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها با امتیاز آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10- جلب همکاری اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي
11- انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري برای برگزاري دوره هاي آموزشي حضوری و مجازی
12- انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي از طریق پایگاه اینترنتی انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
13- ايجاد و یا پیگیری بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي
14- كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش حضوری و دوره های مجازی
15- تهيه و اعطاي گواهي/مدرک پايان دوره های حضوری و مجازی

16- برقرای تله کنفرانس های مجازی

17- ایجاد سامانه آموزش مداوم مجازی

18- امکان سنجی برقرای آموزش الکترونیک در دانشگاهها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی