دكتر مژگان محمدي مهر

استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش

دكتراي تخصصي برنامه ريزي درسي- كارشناس ارشد ميكروبشناسي

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

شرح وظايف كميته علمي

  1. برگزاري همايش و سمينارهاي علمي در حوزه آموزش علوم پزشكي
  2. ارتباط با مراكز توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
  3. ارائه و بارگذاري نكات مهم آموزشي در حوزه آموزش علوم پزشكي در سايت انجمن آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران
  4. همكاري با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ديگر مؤسسات آموزشي در برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي اساتيد و اعضاي هيات علمي
  5. همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي