«چهارمین همایش مرجعیت علمی » با همکاری مستقيم انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ایران و دانشگاه آزاد اسلامي و مشاركت وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در محل بيمارستان فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 10 اسفند ماه سال 1396برگزار می شود.

عنوان چهارمین همایش مرجعیت علمی «اهمیت آموزش علوم پزشکی در تعالی نظام سلامت» بوده و دو سخنراني ويژه و سه پانل تخصصي در روز مذكور برگزار می گردد.

دبير علمي همايش: جناب آقاي دكتر محسن نفر
دبير اجرايي همايش: جناب آقاي دكتر فرهاد ادهمي مقدم
مسئول كميته علمي همایش: جناب آقاي دكتر حسيني

چهارمین همایش مرجعیت علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر، به کانال اطلاع رسانی همایش بپیوندید.