در راستای برگزاری دومین نشست مرجعیت علمی، جلسه کمیته علمی با حضور جمعی از اساتید برجسته سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیستم فروردین ماه سالجاری برگزار گردید. مقرر گردید نشست مرجعیت علمی در حوزه سلامت در تاریخ 7/3/1394 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار گردد. دعوت از الگوهای موفق داخلی مرجعیت علمی جهت سخنرانی و همچنین برگزاری دو پانل، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.