انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند:

 هفتمین همایش مرجعیت علمی

ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت:

دستاورد پرافتخار و تجلی مرجعیت علمی نظام جمهوری اسلامی ایران

 ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت: دستاورد پرافتخار و تجلی مرجعیت علمی نظام جمهوری اسلامی ایران

 

زمان: 11 بهمن ماه 1401

مکان: مرکز همایشهای بین المللی رازی

 

***دارای امتیاز بازآموزی و امتیاز فرهنگی***

ثبت نام در همایش

دانلود پوستر همایش