نماد (نشانه مدیریت ادغام در دانشگاههای علوم پزشکی)

     در سال ۱۳۶۴ با تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان نیز به عهده این وزارت نهاده شد که با این گام اساسی تجلی عینی ادغام آموزش و خدمت که یکی از عمده ترین راه حل های بهبود برنامه های آموزش پزشکی بود محقق شد چرا که توانمندی یک پزشک در پاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی درمانی جامعه در گرو فراهم بودن عرصه های مناسب یادگیری در طول دوره آموزش پزشکی می باشد و لذا کسب آموزش در مواجهه با نیازهای واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاست های برنامه ریزی تعیین گردید. اما در ایران سابقه این حرکت به سال ۱۳۵۱ برمی گردد که وزیر علوم و آموزش عالی وقت با همکاری تعدادی از استادان دانشگاه ها و کارشناسان وزارت بهداری وقت و همکاری سازمان جهانی بهداشت به بررسی وضعیت نظام سلامت و آموزش پزشکی پرداختند و نتیجه مطالعه در چهار جلد کتاب تحت عنوان راهی به سوی تندرستی منتشر شده است در این مجموعه الگوی ایجاد شبکه بهداشتی درمانی و ادغام عرصه های آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یک طرح انقلابی ارائه شده است.

      با عنایت به گذشت سالیان متمادی از این اقدام و فرایند اثرگذار و به منظور ارج نهادن خدمات و تشویق و ترغیب تمامی ذینفعان ادغام، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تا برای شناسایی و معرفی افراد برگزیده (اعضای هیئت علمی، مدیران، دانشجویان و کارکنان معاونت های آموزشی، بهداشتی، درمان و غذا و دارو) از طریق فراخوان هرساله اقدام نماید. بر این اساس این شیوه نامه در دو سطح فردی و گروهی/ دانشکده ای/ دانشگاهی و ستادی تبیین می گردد.

 

 تندیس نماد