شیوه نامه جایزه ملی ادغام نماد آموزش علوم پزشکی:

نماد (نشانه مدیریت ادغام در دانشگاههای علوم پزشکی)

     در سال ۱۳۶۴ با تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان نیز به عهده این وزارت نهاده شد که با این گام اساسی تجلی عینی ادغام آموزش و خدمت که یکی از عمده ترین راه حل های بهبود برنامه های آموزش پزشکی بود محقق شد چرا که توانمندی یک پزشک در پاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی درمانی جامعه در گرو فراهم بودن عرصه های مناسب یادگیری در طول دوره آموزش پزشکی می باشد و لذا کسب آموزش در مواجهه با نیازهای واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاست های برنامه ریزی تعیین گردید. اما در ایران سابقه این حرکت به سال ۱۳۵۱ برمی گردد که وزیر علوم و آموزش عالی وقت با همکاری تعدادی از استادان دانشگاه ها و کارشناسان وزارت بهداری وقت و همکاری سازمان جهانی بهداشت به بررسی وضعیت نظام سلامت و آموزش پزشکی پرداختند و نتیجه مطالعه در چهار جلد کتاب تحت عنوان راهی به سوی تندرستی منتشر شده است در این مجموعه الگوی ایجاد شبکه بهداشتی درمانی و ادغام عرصه های آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یک طرح انقلابی ارائه شده است.

      با عنایت به گذشت سالیان متمادی از این اقدام و فرایند اثرگذار و به منظور ارج نهادن خدمات و تشویق و ترغیب تمامی ذینفعان ادغام، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تا برای شناسایی و معرفی افراد برگزیده (اعضای هیئت علمی، مدیران، دانشجویان و کارکنان معاونت های آموزشی، بهداشتی، درمان و غذا و دارو) از طریق فراخوان هرساله اقدام نماید. بر این اساس این شیوه نامه در دو سطح فردی و گروهی/ دانشکده ای/ دانشگاهی و ستادی تبیین می گردد.

 

 

در سطح فردی

 

 ماده ۱. تعاریف

 وزارت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه: دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

افراد شایسته دریافت جایزه ملی ادغام آموزش علوم پزشکی (نماد): عضو هیئت علمی علوم پزشکی کشور یا کارکنان معاونت های آموزشی، بهداشتی، درمان غذا و دارو چه فعالیت هایی در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در راستای اولویت‌های نیاز سلامتی جامعه، منطقه و جهان انجام داده باشد.

 

ماده2: ضوابط شرکت در فراخوان

1-2: متقاضی باید در زمان فراخوان، عضو هیات علمی/ کارمند یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوبه کشور باشد و یا از بازنشستگی وی، بیش از یکسال نگذشته باشد.

2-2: صرفاً فعالیت هایی که در حیطه ادغام آموزش علوم پزشکی انجام شده باشند بررسی می شود.

ماده 3. فعالیت های آموزشی، اجرایی و خدماتی هیات علمی/ کارمند علوم پزشکی در حوزه ادغام آموزش علوم پزشکی و آموزش پاسخگو

به فعالیت‌های اجرایی هیات علمی علوم پزشکی/ کارمند در حوزه ادغام و آموزش علوم پزشکی یا آموزش پاسخگو مطابق جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد:

 

 

ردیف

عنوان

امتیاز

1

آموزش در عرصه جامعه( مراکز خدمات اولیه، منازل بیما،ر مناطق روستایی و مناطق حاشیه شهر) مرتبط با رشته علمی خود

در سطح استانی

9

در سطح کلان منطقه

12

در سطح کشوری

15

در سطح بین اللملی

18

2

آگاه سازی مردم از طریق برنامه های آموزشی مختلف در رسانه ها ( شبکه های اجتماعی، تلویزیون، رادیو و روزنامه و ....)

در سطح استانی

7

در سطح کلان منطقه

10

در سطح کشوری

13

در سطح بین اللملی

16

3

دبیر علمی و اجرایی رویدادهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه در حوزه ادغام آموزش علوم پزشکی یا آموزش پاسخگو

در سطح استانی

4

در سطح کلان منطقه

5

در سطح کشوری

6

در سطح بین اللملی

7

4

عضویت در کمیته علمی، اجرایی رویدادهای آموزشی - پژوهشی و فناورانه در حوزه ادغام آموزش علوم پزشکی یا آموزش پاسخگو

در سطح استانی

1

در سطح کلان منطقه

2

در سطح کشوری

3

در سطح بین اللملی

4

5

عضو کمیته آموزش پاسخگو

در سطح استانی

1

در سطح کلان منطقه

2

در سطح کشوری

3

در سطح بین اللملی

-

6

دبیر کمبته آموزش پاسخگو

در سطح استانی

7

در سطح کلان منطقه

10

در سطح کشوری

13

در سطح بین اللملی

-

7

فعالیت‌های جهادی از جمله همکاری با سازمان های NGO،  خیریه، شهرداری و ... جهت حل چالش های سلامت

در سطح استانی

9

در سطح کلان منطقه

12

در سطح کشوری

15

در سطح بین اللملی

18

8

همکاری بین رشته‌ای، بین دانشکده  ای (در علوم پزشکی) و بین معاونت ها در حیطه ادغام آموزش علوم پزشکی یا آموزش پاسخگو

در سطح استانی

7

در سطح کلان منطقه

10

در سطح کشوری

13

در سطح بین اللملی

16

9

همکاری با سازمان جهانی بهداشت در حوزه پاسخگویی به مشکلات سلامت جامعه در حوزه EMRO

 

 

19

10

جذب گرنت از سازمانهای مختلف جهت مداخله در حوزه سلامت جامعه

کمتر از 30 میلیون تومان

9

61- 31 میلیون تومان

12

90- 61 میلیون تومان

15

بیش از 90 میلیون تومان

20

 

 

ماده۴. مقالات منتشر شده در مجلات در حوزه ادغام آموزش علوم پزشکی

 مقالاتی بررسی می‌شوند که عضو هیئت علمی /کارمند یکی از نویسندگان مقاله باشد. مبنای امتیازدهی به شرح زیر است:

  • مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های PubMed یا Science یا ISI به ازای هر مقاله ۲۵ امتیاز و چنانچه مجله دارای Factor Impact باشد امتیاز مقاله با دو برابر Impact Factor سال انتشار مقاله جمع می شود.
  • مقالات منتشر شده در نمایه نامه های Abstracts،Scopus ، Abstract Chemical، Embase، Biological Abstract به ازای هر مقاله ۱۵ امتیاز
  • سایر مقالات منتشر شده ۱۰ امتیاز

تبصره:۱ نحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول نحوه توزیع امتیاز به فعالیتهای پژوهشی مشترک جهت ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه خواهد شد.

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

 

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 

مجموع ضرایب

نفر اول

نفر دوم

1

100%

--

--

2

90%

60%

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

30%

180%

6 و بالاتر

50%

25%≥

175%

 

تبصره 2. در صورتی که مقاله‌ای دارای همکاری بین دانشگاهی داخلی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در 25/1 ضرب خواهد شد.

 

 تبصره 3. در صورتی که مقاله داری همکاری بین‌المللی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در 5/1 ضرب خواهد شد. 

 

 تبصره 4. امتیاز نویسنده مسئول همانند امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود.

 تبصره 5. امتیاز نوع مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه می شود.

 

 

 

 

امتیاز پایه

نوع مقاله

کامل

Original/ Review

2/1

Editorial /Research Letter/Short or Brief Communication Case Report/Letter to Editor /Hypothesis/Mini Review

5/1

سایر مقالات

 

مستندات: صفحه اول مقاله که در آن مشخصات مقاله و نویسنده مشخص باشد.

 ماده 5. طرح تحقیقاتی اثرگذار:

 منظور طرح های پذیرفته شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بخش ارزیابی طرح های اثرگذار دانشگاه‌های علوم پزشکی می باشد.

 تبصره ۱: منظور از همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار، قرار داشتن نام شرکت کننده در جدول همکاران یا مجری طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه/ سازمان/ موسسه می باشد.

تبصره ۲: سال تصویب پژوهش و سال خاتمه آن اهمیت ندارد، مهم این است که در یک سال اخیر، تاثیرگذاری پژوهش به وقوع پیوسته باشد.

مستندات: تصویری از صفحه سامانه ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن طرح اثرگذار تایید شده، کفایت می کند.

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

مجری طرح های تحقیقاتی

5

2

همکار طرح های تحقیقاتی

3

3

مجری طرح های مشترک با دیگر سازمان ها یا دانشگاه ها

7

4

همکار طرح های مشترک با دیگر سازمان ها یا دانشگاه ها

5

 

 

ماده ۶.  فعالیت دانش پژوهی آموزشی در حوزه ادغام آموزش علوم پزشکی:

 به فرآیندهای جشنواره شهید مطهری که نام متقاضی در جدول همکاران یا مجریان باشد امتیاز تعلق می گیرد. 

 

فرآیند

امتیاز در سطح دانشگاهی

امتیاز در سطح کشوری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

فرآیند آموزشی

10

8

6

20

18

16

 

تبصره 1: به فرآیند برتر کشوری، تنها امتیاز بخش کشوری داده می شود.

 مستندات: تصویر لوح تقدیر یا تصویری از کتابچه جشنواره

 

ماده۷. جوایز مرتبط با ادغام آموزش علوم پزشکی در سطوح بین المللی و ملی و دانشگاهی

 به جوایز دانشگاهی ملی و بین المللی که در زمینه ادغام و آموزش علوم پزشکی باشد، امتیاز تعلق می گیرد.

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

جوایز دانشگاهی (دانشگاه های علوم پزشکی)

10

2

جوایز ملی

15

3

جوایز بین المللی سازمان ها یا دانشگاه ها

25

مستندات: تصویری از جایزه و یک صفحه توصیف از ارتباط این جایزه با ادغام آموزش علوم پزشکی در قالب یک فایل pdf.

 

ماده ۸. تالیف و ترجمه کتاب های علمی مرتبط با ادغام آموزش علوم پزشکی:

منظور از انتشار کتاب، تالیف، ترجمه و گردآوری کتابی است که نام متقاضی جذب نویسندگان آن بوده و به چاپ رسیده باشد.

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

تالیف کتاب

8

2

ترجمه و گردآوری

4

 

مستندات: تصویری از مشخصات کتاب و نام نویسندگان

 

ماده 9.  ارائه خلاصه مقاله در کنگره ها و سمینار ها و جشنواره ها مرتبط با ادغام آموزش علوم پزشکی

 

ردیف

نوع همایش

اعتبار پوستر

امتیاز سخنرانی

1

ملی

5/1

3

2

بین المللی

3

6

 

 

تبصره1: به proceeding، paper Conference و Meeting Abstract ایندکس شده در نمایه های Scopus یا ISI   2 امتیاز اضافه تعلق می گیرد.

 

 تبصره 2: هم خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب کند.

 

 تبصره 3: ارائه بیش از 2 خلاصه مقاله در هر کنگره شامل امتیاز نمی شود.

 

تبصره۴: به شخص ارائه دهنده امتیاز به صورت کامل تعلق گرفته و به سایر همکاران ۵۰ درصد امتیاز تعلق خواهد گرفت.

 

 تبصره 5: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش ملی دو امتیاز و در همایش بین‌المللی ۴ امتیاز به امتیاز فوق اضافه می شود.

 

مستندات: گواهی ارائه خلاصه مقاله و نیز خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه همایش/ کنگره الزامی است.

ماده 10. فعالیت نوآورانه مرتبط با ادغام آموزش علوم پزشکی

منظور حل فعالیت نوآورانه از جمله تاسیس شرکت دانش بنیان، ثبت اختراع، تولید محصول و… در حوزه سلامت جامعه و استفاده از آن در جامعه می باشد.  

 

ردیف

عنوان

امتیاز

1

تاسیس شرکت دانش بنیان، ثبت اختراع، تولید محصول

کمتر از 5 سال اثرگذاری

8

5 الی 10 سال اثرگذاری

12

بیش از 10 سال اثر گذاری

25

مستندات: گواهی ثبت اختراع، محصول و یک صفحه توصیف از چگونگی استفاده از این محصول در سطح جامعه در قالب یک فایل pdf.

 

ماده11. فرایند شناسایی منتخب

 

  • فراخوان هرساله توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعلام می شود.
  • مدیریت انتخاب و معرفی متقاضیان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل اطلاع رسانی، جمع آوری اطلاعات متقاضیان و بررسی و تایید اعتبار مستندات و معرفی متقاضیان به دبیرخانه همایش مرجعیت علمی بر عهده یا ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی است.

 

  • ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی موظف است دردر مهلت مقرر در فراخوان اسامی و مستندات افراد شایسته را برای دبیرخانه همایش مرجعیت علمی ارسال کند.
  • ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی می توانند علاوه بر معرفی به وزارت از افراد برگزیده دانشگاهی خود در جشنواره آموزشی درون دانشگاهی نیز تقدیر کند.
  • معاونت آموزشی وزارت با تشکیل کمیته ارزیابی، مستندات متقاضیان را بررسی کرده و افراد برگزیده را شناسایی می کند.
  • کمیته ارزیابی متشکل از ۵ نفر از صاحب نظران کشوری بوده و توسط معاونت آموزشی وزارت تعیین می شوند.
  • افراد برگزیده در همایش کشوری مرجعیت علمی همان دوره مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.